فارس استیل » قیمت فلنج » قیمت فلنج کور
قیمت فلنج کور

قیمت فلنج کور

BLIND FLANGE

فلنج کور همانند دیسکی با تعدادی سوراخ است که بیشترین فشار و تنش بر روی مرکز آن است. میتوانید قیمت فلنج کور در انواع ضخامت ها، کلاس به صورت فلنج کور استیل ، فلنج کور فولادی را از کارشناس فروش فارس استیل استعلام بگیرید. همانطور که از نام فلنج کور پیداست، از آن برای کور کردن و بستن خطوط لوله، نازل ها و شیرآلات استفاده می شود. از فلنج های کور در مسیرهای پرفشار و با دمای بالا می توان استفاده کرد. این فلنج ها در پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، سیستم های آبرسانی و پوشش دریچه در کشتی کاربرد دارند.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش فلنج ها

فلنج کور فولادی کلاس 150

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت (ريال)
فلنج کور سایز "1/2 فولادی"1/2کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "3/4 فولادی"3/4کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1 فولادی"1کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/4 1 فولادی"1/4 1کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/2 1 فولادی"1/2 1کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "2 فولادی"2کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/2 2 فولادی"1/2 2کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "3 فولادی"3کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "4 فولادی"4کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "5 فولادی"5کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "6 فولادی"6کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "8 فولادی"8کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "10 فولادی"10کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "12 فولادی"12کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "14 فولادی"14کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "16 فولادی"16کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "18 فولادی"18کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "20 فولادی"20کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "24 فولادی"24کلاس 150فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

فلنج کور A105 کلاس 300

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت (ریال)
فلنج کور سایز "1 فولادی"1کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "2 فولادی"2کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "3 فولادی"3کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "4 فولادی"4کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "5 فولادی"5کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "6 فولادی"6کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "8 فولادی"8کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "10 فولادی"10کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "12 فولادی"12کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "14 فولادی"14کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "16 فولادی"16کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "18 فولادی"18کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "20 فولادی"20کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "24 فولادی"24کلاس 300فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

فلنج کور استنلس استیل

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت
فلنج کور سایز "1/2 SS 316"1/2کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1 SS 316"1کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/2 1 SS 316"1/2 1کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "2 SS 316"2کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/2 2 SS 316"1/2 2کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "3 SS 316"3کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "4 SS 316"4کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "5 SS 316"5کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "6 SS 316"6کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "8 SS 316"8کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "10 SS 316"10کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "12 SS 316"12کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "14 SS 316"14کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "16 SS 316"16کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "18 SS 316"18کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "20 SS 316"20کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "24 SS 316"24کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/2 SS 304"1/2کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1 SS 304"1کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/2 1 SS 304"1/2 1کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "2 SS 304"2کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "1/2 2 SS 304"1/2 2کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "3 SS 304"3کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "4 SS 304"4کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "5 SS 304"5کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "6 SS 304"6کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "8 SS 304"8کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "10 SS 304"10کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "12 SS 304"12کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "14 SS 304"14کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "16 SS 304"16کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "18 SS 304"18کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "20 SS 304"20کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج کور سایز "24 SS 304"24کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

فلنج کور فولادی PN16

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت (ریال)

فلنج کور (Blind Flange) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

فلنج کور (Blind Flange) که به فلنج لوله کورکن نیز مشهور است، مانند یک دیسک صفحه است که به منظور مسدود کردن و بستن مسیر عبور سیالات در انتهای مسیر خط لوله استفاده می شود. مزیتی که این فلنج نسبت به سایر فلنج ها دارد این است که نسبت به سایر فلنج ها مانند فلنج گلودار جوشی (Weld neck Flange)، فلنج اسلیپون (Slip on flange) و … فشار بیشتری را می تواند تحمل کند. برای مثال زمانی که سیال موردنظر دمای بالایی دارد و تنش در محل موردنظر بسیار بالا است از فلنج کور (Blind Flange) به همراه فلنج گلودار (Weld neck Flange) استفاده می شود و فلنج کور را به تنهایی استفاده نمی کنند زیرا وجود گردن در فلنج گلودار موجب بالا رفتن مقاومت و کاهش فشار می شود.

در مورد شکل ظاهری فلنج کور می توان گفت که این فلنج نیز مانند سایر فلنج های دیگر، دارای سوراخ هایی بر در کنار بدنه خود است که به وسیله این سوراخ ها و پیچ و مهره می توانند به لوله متصل شوند و با واشر و یا گسکت (Gasket) می توان آن را آب بندی کرد.

مهم ترین تفاوت فلنج کور با سایر فلنج ها مانند فلنج اسلیپون (Slip on Flange)، فلنج گلودار جوشی (Weld neck Flange)، لپ جوینت (Lap Joint Flange)، اریفس (Orifice Flange) و … در این است که این فلنج برخلاف سایر امثال خود، مقطعی برای عبور مایعات ندارد. بسته به فشاری که هر فلنج می تواند تحمل کند بر طبق استانداردهای گوناگون، کلاس هایی تعریف شده است که در ادامه این مقاله به توضیح آن ها پرداخته می شود.

استاندارد و کلاس فلنج کور (Blind Flange)

فلنج ها بسته به مقدار فشاری که تحمل می کنند، به کلاس های مختلفی دسته بندی می شوند. این کلاس ها برحسب استانداردهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. معمولاً فلنج ها تا دو برابر کلاس اسمی خود می توانند فشار را تحمل کنند. فلنج کور کلاس 150 الی 2500 در بازار یافت اما فلنج کلاس های 3000 و 6000 نیز قابل تولید هستند. فلنج کور کلاس 150 و فلنج کور کلاس 300 پرکاربردترین و پرمصرف ترین کلاس های فلنج کور هستند و کلاس های 600، 900، 1500، 2500 به نسبت کمتری مصرف می شوند. مانند سایر فلنج ها، فلنج کور نیز دارای دو استاندارد DIN آلمان و ANSI اروپا هستند. فلنج کور و تبدیل در استاندارد ASTM، می توانند از ورق با کیفیت و همچنین با داشتن قابلیت جوش ساخته و تولید شوند.

طبق استانداردها، بر روی فلنج ها باید مشخصاتی مانند نام تجاری تولیدکننده، سایز اسمی لوله (قطر خارجی لوله)، کلاس یا مقدار فشار قابل تحمل، مواد سازنده و تشکیل دهنده، شکل سطح، سوراخ ها و کد مرتبط با عملیات حرارتی انجام شده، حک شود.

فلنج های کور در سایزهای متفاوتی تولید می شوند. متناسب با سایز لوله و یا اتصالی که فلنج کور روی آن قرار می گیرد، ابعاد و اندازه فلنج کور می تواند متغیر باشد. این فلنج ها در سایزهای “1.2 تا “120 با توجه به استانداردهای درخواستی مشتریان تولید می شوند. استاندارد ابعادی فلنج کور، استاندارد ASME B16.5 است.

فلنج کور طبق استاندارد موادی ASTM تولید و ساخته می شود. موادی که در ساخت فلنج های کور استفاده می شود عبارت اند از استنلس استیل 316L (S.S 316L)، استنلس استیل 316 (S.S 316)، استنلس استیل 304 (S.S 304)، استنلس استیل 304L (S.S 304L)، A350 LF2، A105 (Forged)، کربن استیل (ST37).

کاربردهای فلنج کور (Blind Flange)

همانند سایر فلنج ها، فلنج کور نیز در صنایع بسیاری کاربرد فراوان دارد. از مهم ترین کاربرد فلنج کور می توان به استفاده در صنایع پتروشیمی، لوله کشی، کاربرد در خدمات عمومی آب و فاضلاب اشاره کرد. همچنین بیشترین استفاده فلنج های کور در تعمیرات خطوط لوله است. همان طور که گفته شد فلنج کور در انتهای خط لوله نصب می شود و از آنجایی که مقطع و مجرایی برای عبور سیال وجود ندارد، از عبور سیال و جاری شدن آن جلوگیری می کند. این مسئله باعث می شود تا با باز کردن فلنج کور بتوان در صورت لزوم، خطوط لوله را ادامه داد.

بیشترین فشار وارد شده در این فلنج در مرکز آن است و حداکثر تنش وارد شده بر آن نوع تنش خمشی و در مرکز مؤثر آن است. این فلنج نسبت به سایر فلنج ها ازلحاظ فشار داخلی و بار وارد شده بر پیچ، تنش و فشار بیشتری تحمل می کند و این فشار در صورتی که این فلنج ها در سایز بزرگ باشند، بیشتر است.

در صورتی که فلنج های کور وجود نداشته باشد، تعمیر و نگه داری یک خط لوله در صورت وجود جریان مداوم سیال بسیار سخت می شود. تنها در صورتی می توان خط لوله را تعمیر کرد که آن انشعاب موردنظر کامل قطع شود. درواقع می توان گفت فلنج کور تعمیر و تعویض را تسهیل می کند.

مهم ترین برندهایی که فلنج کور را تولید می کنند عبارت اند از: MELESI، FAD، CROWN، GALPERTI و فلنج مشهد

همچنین میتوانید راهنمای خرید فلنج را مطالعه کنید.

فلنج کور چیست؟

فلنج کور یا Blind Flange ، فلنجی است که به منظور مسدود کردن و بستن مسیر عبور سیالات در انتهای مسیر خطوط لوله مورداستفاده قرار می گیرد.

شکل ظاهری فلنج کور چگونه است؟

فلنج کور مانند یک دیسک صفحه و به شکل دایره ای است که دارای سوراخ هایی در اطراف بدنه خود است. به وسیله این سوراخ ها و پیچ و مهره می توانند به لوله متصل شوند و با واشر و یا گسکت (Gasket) می توان آن را آب بندی کرد.

مهم ترین کاربرد فلنج کور چیست؟

بیشترین کاربرد فلنج کور در زمان تعمیر خط لوله است. علاوه بر آن فلنج های کور در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز و انتقال آب کاربرد دارند.

فلنج کور با فلنج های دیگر مانند فلنج اسلیپون، فلنج گلودار و ساکت ولد چه تفاوتی دارد؟

فلنج های کور برخلاف سایر فلنج ها مقطعی برای عبور مایعات ندارند و باعث مسدود کردن مسیر سیال می شوند.

فلنج کور در چه سایزهایی تولید می شود؟

فلنج های کور بر اساس استاندارد ASME B16.5 از سایزهای 1.2 اینچ تا 120 اینچ ساخته و تولید می شوند.

فلنج های کور به چه کلاس هایی تقسیم می شوند؟

فلنج کور در کلاس 150 الی 2500 ساخته می شوند. فلنج های کور در کلاس های 3000 و 6000 نیز قابل تولید هستند. کلاس 150 و کلاس 300 پرکاربردترین و پرمصرف ترین کلاس های فلنج کور هستند و کلاس های 600، 900، 1500، 2500 به نسبت کمتری مصرف می شوند.

فلنج کور از چه جنس هایی ساخته می شود؟

فلنج کور طبق استاندارد ASTM از جنس های استنلس استیل (ASTM A182 L304 و ASTM A182 L316)، کربن استیل (ASTM A105)، آلیاژی (ASTM A350 LF2) ساخته می شود.

مهم ترین برندهای سازنده فلنج کور کدام اند؟

فد ایتالیا FAD و فلنج ملسی MELESI و فلنج گالپرتی GALPERTI ، ویراج VIRAJ هند و نیز فلنج کور مشهد و ماشین سازی اراک از مهم ترین برندهای تولیدکننده فلنج کور هستند.

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما