فارس استیل » قیمت فلنج » قیمت فلنج گلودار جوشی
قیمت فلنج گلودار

قیمت فلنج گلودار جوشی

WELDNECK FLANGE

فلنج های گلودار جوشی نوعی از اتصالات هستند که دارای گردن مخروطی شکل هستند که این گردن در سمت انتهای آن با قطر لوله هم اندازه می شود. دلیل نام گذاری آن ها نیز به همین دلیل است. این فلنج ها در دو نوع معمولی و بلند ساخته می شوند. فلنج های گلودار به علت بالا بودن ضخامت در برابر فشارهای بسیار زیاد، دماهای پایین و حتی زیر صفر، نوسانات و ارتعاشات مقاوم هستند. میتوانید در لیست زیر قیمت فلنج گلودار جوشی را استعلام بگیرید.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش فلنج ها

 

فلنج گلودار فولادی کلاس 150

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریردهجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت (ریال)
فلنج گلودار سایز "1 فولادی"1کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1 فولادی"1کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "2 فولادی"2کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "2 فولادی"2کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "3 فولادی"3کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "3 فولادی"3کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "4 فولادی"4کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "4 فولادی"4کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "5 فولادی"5کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "5 فولادی"5کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "6 فولادی"6کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "6 فولادی"6کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "8 فولادی"8کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "8 فولادی"8کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "10 فولادی"10کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "10 فولادی"10کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "12 فولادی"12کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "12 فولادی"12کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "14 فولادی"14کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "14 فولادی"14کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "16 فولادی"16کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "16 فولادی"16کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "18 فولادی"18کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "18 فولادی"18کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "20 فولادی"20کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "20 فولادی"20کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "24 فولادی"24کلاس 150SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "24 فولادی"24کلاس 150SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

فلنج گلودار فولادی کلاس 300


Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269

Notice: Undefined index: کد in /home/bmfstee/domains/farssteel.com/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/CsvProvider.php on line 269
کدنامسایز (اینچ)فشار کاریردهجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت (ریال)
فلنج گلودار سایز "1 فولادی"1کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1 فولادی"1کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "2 فولادی"2کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "2 فولادی"2کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "3 فولادی"3کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "3 فولادی"3کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "4 فولادی"4کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "4 فولادی"4کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "5 فولادی"5کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "5 فولادی"5کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "6 فولادی"6کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "6 فولادی"6کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "8 فولادی"8کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "8 فولادی"8کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "10 فولادی"10کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "10 فولادی"10کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "12 فولادی"12کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "12 فولادی"12کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "14 فولادی"14کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "14 فولادی"14کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "16 فولادی"16کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "16 فولادی"16کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "18 فولادی"18کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "18 فولادی"18کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "20 فولادی"20کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "20 فولادی"20کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "24 فولادی"24کلاس 300SCH40فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "24 فولادی"24کلاس 300SCH80فولادیداخلیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

فلنج گلودار استنلس استیل

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت
فلنج گلودار سایز "1/2 SS 316"1/2 کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1 SS 316"1کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1/2 1 SS 316"1/2 1کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "2 SS 316"2کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1/2 2 SS 316"1/2 2کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "3 SS 316"3کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "4 SS 316"4کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "5 SS 316"5کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "6 SS 316"6کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "8 SS 316"8کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "10 SS 316"10کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "12 SS 316"12کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "14 SS 316"14کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "16 SS 316"16کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "18 SS 316"18کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "20 SS 316"20کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "24 SS 316"24کلاس 150SS 316وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1/2 SS 304"1/2 کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1 SS 304"1کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1/2 1 SS 304"1/2 1کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "2 SS 304"2کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "1/2 2 SS 304"1/2 2کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "3 SS 304"3کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "4 SS 304"4کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "5 SS 304"5کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "6 SS 304"6کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "8 SS 304"8کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "10 SS 304"10کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "12 SS 304"12کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "14 SS 304"14کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "16 SS 304"16کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "18 SS 304"18کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "20 SS 304"20کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز "24 SS 304"24کلاس 150SS 304وارداتیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

فلنج گلودار فولادی PN16

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت
فلنج گلودار سایز"1/2 فولادی"1/2PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"1 فولادی"1PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"1/2 1 فولادی"1/2 1PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"2 فولادی"2PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"1/2 2 فولادی"1/2 2PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"3 فولادی"3PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"4 فولادی"4PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"5 فولادی"5PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"6 فولادی"6PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"8 فولادی"8PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"10 فولادی"10PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"12 فولادی"12PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"14 فولادی"14PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"16 فولادی"16PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"18 فولادی"18PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"20 فولادی"20PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید
فلنج گلودار سایز"24 فولادی"24PN 16فولادیداخلیکارخانهتعدادتماس بگیرید

فلنج گلودار جوشی (Weld Neck Flange) چیست؟

فلنج گلودار جوشی (Weld Neck Flange) یا به اختصار فلنج گلودار، نوعی از فلنج ها هستند که یک گردن مخروطی شکل یا یک گلویی دارند که به مرکز این فلنج متصل شده است. تنها با نگاه به این گردن مخروطی شکل می توان این فلنج ها را بسیار ساده تشخیص داد. این گردن مخروطی شکل درواقع نقطه اتصال این فلنج به هر نوع وسیله یا لوله دیگری است. این گردن یا گلویی در قسمت انتهایی آن (به طور واضح تر قسمتی که به فلنج متصل نیست) با قطر لوله هم اندازه می شود. علت نام گذاری فلنج گلودار یا گردن دار (Weld Neck Flange) نیز به دلیل وجود همین گردن به شکل مخروط یا گلویی است. وجود گردن در این فلنج موجب می شود تا در مواردی بسیار خاص مثل دماهای پایین و بالا یا در صورت تغییرات فشار زیاد و همچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی استفاده فراوان داشته باشند؛ به عبارت دیگر گردن و گلویی در این فلنج موجب تقویت و افزایش تحمل فلنج گلودار جوشی در برابر بار و فشار می شود. شاید با خود بگویید چرا وجود گردن موجب تقویت فلنج می شود؟ جواب این سؤال ساده است. وجود گردن مخروطی شکل باعث می شود تا صفحه فلنج از قسمت گرم شده در هنگام جوش، عملیات تنش زدایی و تست جوش، دور باشد و به همین علت مقاومت فلنج گلودار جوشی از سایر فلنج ها بیشتر است.

همان طور که گفته شد قسمت انتهایی گردن فلنج با قطر داخلی آن لوله یا وسیله که نیاز است تا به آن متصل شود، یکسان می شود. این کار به سه دلیل انجام می شود: 1- از اشکالات محاسباتی جلوگیری شود. 2- در جهت حرکت سیال یا سیالات مانعی ایجاد نشود. 3- تقسیم فشار به طور یکسان در خطوط لوله، انجام شود و این باعث می شود تا آزمون های رادیوگرافی یا انواع دیگر آزمون ها به راحتی و ساده تر انجام شود.

نصب فلنج گلودار جوشی به این صورت است که گلویی یا گردنِ فلنج گلودار جوشی به دلیل یکسان بودن قطر و ضخامت، در داخل لوله فرو می روند و فیکس می شود و بعد از آن با انجام عملیات جوشکاری ثابت می شود. تولید فلنج های گلودار معمولاً به روش فورجینگ است. بعد از تولید این فلنج ها، نیاز است تا از این فلنج آزمون اولتراسونیک گرفته شود تا وجود درز یا سوراخ بر روی آن مشخص شود.

انواع فلنج گلودار جوشی (Weld Neck Flange) و کاربرد آن در صنعت

فلنج های گلودار به طور معمول به دو نوع فلنج جوشی گلو بلند و فلنج جوشی با سطح برآمده تقسیم می شوند. گاهی فلنج گلودار جوشی با گردن شیپوری نیز تولید می شود. همان طور که در بالا ذکر شد این فلنج ها مقاومت و استحکام بالایی دارند. همچنین این فلنج ها آب بندی مناسبی ایجاد می کنند و در برابر نفوذ هوا نیز بسیار مقاوم هستند. تمام این دلایل باعث شده تا این فلنج ها در بخش تهویه مطبوع بسیار کاربردی باشند. همچنین در صورتی که سیال عبوری از لوله گران قیمت باشند یا خطر انفجار و آتش زایی داشته باشند از این فلنج ها استفاده می شود.

این فلنج ها در مکان هایی که نیاز به تحمل دما، تنش (از نوع برشی، ارتعاشی و فشاری) استفاده زیادی دارند.

یکی از عوامل تاثیر گذار در انتخاب فلنج ها کلاس آن است. کلاس در واقع استانداردی است که فلنج را بر اساس میزان فشار که تحمل می کند، دسته بندی می کنند. غالبا فلنج ها قابلیت تحمل فشاری در حدود دوبرابر کلاس اسمی خود را دارند. فلنج های گلودار جوشی در کلاس های 150، 300، 600، 900، 1500 و 2500 یافت می شوند.

جنس فلنج های گلودار جوشی (Weld Neck Flange) و نحوه اتصال آن ها چیست؟

جنس فلنج های گلودار معمولاً از فولاد یا آلیاژهای آهن است. این فلنج ها در بازار اکثراً از جنس های کربن استیل، فولاد، استنلس استیل (فولاد ضدزنگ) هستند. در دماهای پایین نیز استفاده از جنس فولاد پرکربن و یا کم کربن رایج تر است. در میان سایر مواد سازنده فلنج ها عموماً مواد غیر فولادی مانند تیتانیوم و آلومینیوم رایج تر است زیرا همراه با استحکام بالا وزن پایینی نیز دارند. استفاده از تیتانیوم و آلومینیوم در مواردی است که در خط لوله، وزن نباید از حد مشخصی بالاتر رود و هم زمان مسئله استحکام و مقاومت نیز مطرح است. همچنین در مواقعی که فلنج گلودار جوشی در معرض مواد خورنده قرار می گیرد یا دمای سطح سیال بسیار بالا است از آلیاژهای اینکونل و هاستلوی استفاده فراوان می شود.

اتصال فلنج های گلودار به وسیله سوراخ هایی است که بر روی این فلنج ها تعبیه شده است. فلنج ها دو به دو به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. اتصال به وسیله پیچ و مهره قابلیت جداسازی (Removable) به فلنج ها می دهد. فلنج ها به وسیله واشر یا گسکت (Gasket) که در بین آن ها قرار می گیرد، آب بندی می شوند.

فلنج گلودار جوشی چیست؟

فلنج گلودار جوشی(Weld Neck Flange) یکی از انواع فلنج است که یک گردن مخروطی شکل دارند و علت نام گذاری آن ها نیز به همین دلیل است.

شکل ظاهری فلنج گلودار جوشی چگونه است؟

فلنج های گلودار جوشی دارای یک گردن مخروطی هستند که آن ها را از سایر فلنج ها متمایز می کند و با نگاهی ساده می توان آن ها را تشخیص داد.

چرا مقاومت فلنج های گلودار جوشی نسبت به سایر فلنج ها بالاتر است؟

در فلنج های گلودار به علت وجود قسمت مخروطی شکل یا همان گردن، صفحه ی فلنج از جوشکاری و گرمای آن دور باشد. همچنین باعث می شود تا از تنش زدایی و تست جوش هم دور باشد.

فلنج های گلودار جوشی به چند دسته تقسیم می شوند؟

فلنج های جوشی به دو دسته ی فلنج گلودار گلو بلند و فلنج گلودار با سطح برآمده تقسیم می شوند.

کاربرد فلنج گلودار جوشی در صنعت چیست؟

این فلنج ها به علت مقاومت بالا در برابر دما و تنش در صنایعی که نیاز به تحمل تنش بالا و مقاومت بالا دارند، کاربرد دارند. همچنین آن ها آب بندی مناسبی دارند. مهم ترین کاربرد آن ها در بخش تهویه مطبوع است.

فلنج های گلودار جوشی در چه کلاس هایی تولید می شوند؟

فلنج های گلودار بر اساس فشاری که توانایی تحمل آن را دارند به کلاس های 150، 300، 600، 900، 1500 و 2500 تقسیم می شوند.

جنس فلنج گلودار جوشی چیست؟

فلنج های گلودار جوشی از آلیاژ های آهن ساخته می شوند. آن ها از جنس های فولاد، استنلس استیل یا در موارد خاص از جنس های آلیاژی مانند اینکونل، هاستلوی، تیتانیوم و آلومینیوم ساهته می شوند.

فلنج گلودار جوشی چگونه به لوله و فلنج های دیگر متصل می شود؟

همانند سایر فلنج ها، فلنج های گلودار جوش دارای سوراخ هایی بر روی بدنه خود هستند که به وسیله پیچ و مهره می توانند به فلنج های دیگر متصل شوند. جهت آب بندی این فلنج ها از گسکت استفاده می شود. به منظور اتصال این فلنج ها به لوله، ابتدا قسمت گلودار وارد لوله و چفت می شوند سپس از بیرون لوله و فلنج جوش داده می شوند.

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما