فارس استیل » قیمت لوله مانیسمان
قیمت لوله مانیسمان لوله بدون درز

قیمت لوله مانیسمان یا لوله بدون درز

SEAMLESS PIPES

لوله بدون درز که آن ها را با نام لوله مانسیمان می شناسیم، از جنس های مختلف استنلس استیل، گالوانیزه، فولادی و … در بازار یافت می شوند. لوله مانیسمان در رده 20، رده 40 ، رده 80 ، رده 120 و … تولید می شود. این لوله به دلیل نداشتن درز جوش و یکنواخت بودن دارای مقاومت بالایی در برابر فشار های جانبی نسبت به لوله های درزدار هستند. از این رو در شرایط یکسان قیمت بالاتری نسبت به لوله های درزدار دارند. از لوله های مانسیمان برای انتقال سیالات پرفشار مانند نفت، گاز و آب در نیروگاه ها، پتروشیمی، معادن و مخازن استفاده می شوند.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش لوله و شیرآلات

لوله مانیسمان رده 40

کدنامردهسایز(اینچ)برندمحل بارگیریواحد فروشقیمت (ریال)
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 دقیق کاوه40"1/2دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "3/4 دقیق کاوه40"3/4دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1 دقیق کاوه40"1دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/4 1 دقیق کاوه40"1/4 1دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 1 دقیق کاوه40"1/2 1دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "2 دقیق کاوه40"2دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 2 دقیق کاوه40"1/2 2دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "3 دقیق کاوه40"3دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "4 دقیق کاوه40"4دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1 اهواز40"1اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 1 اهواز40"1/2 1اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/4 1 اهواز40"1/4 1اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "2 اهواز40"2اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 2 اهواز40"1/2 2اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "3 اهواز40"3اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "4 اهواز40"4اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "5 اهواز40"5اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "6 اهواز40"6اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 چین40"1/2چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "3/4 چین40"3/4چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1 چین40"1چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/4 1 چین40"1/4 1چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 1 چین40"1/2 1چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "2 چین40"2چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 2 چین40"1/2 2چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "3 چین40"3چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "1/2 3 چین40"1/2 3چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "4 چین40"4چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "5 چین40"5چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "6 چین40"6چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز "8 چین40"8چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لوله مانیسمان رده 80

کدنامردهسایز(اینچ)برندمحل بارگیریواحد فروشقیمت (ریال)
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 دقیق کاوه80"1/2دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "3/4 دقیق کاوه80"3/4دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1 دقیق کاوه80"1دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/4 1 دقیق کاوه80"1/4 1دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 1 دقیق کاوه80"1/2 1دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "2 دقیق کاوه80"2دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 2 دقیق کاوه80"1/2 2دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "3 دقیق کاوه80"3دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "4 دقیق کاوه80"4دقیق کاوهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1 اهواز80"1اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 1 اهواز80"1/2 1اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/4 1 اهواز80"1/4 1اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "2 اهواز80"2اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 2 اهواز80"1/2 2اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "3 اهواز80"3اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "4 اهواز80"4اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "5 اهواز80"5اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "6 اهواز80"6اهوازکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 چین80"1/2چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "3/4 چین80"3/4چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1 چین80"1چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/4 1 چین80"1/4 1چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 1 چین80"1/2 1چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "2 چین80"2چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 2 چین80"1/2 2چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "3 چین80"3چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "1/2 3 چین80"1/2 3چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "4 چین80"4چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "5 چین80"5چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "6 چین80"6چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 80 سایز "8 چین80"8چینانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لوله مانیسمان یا لوله بدون درز (Seamless Pipe) چیست؟

لوله ها یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت هستند و به طور کلی به دو دسته لوله بدون درز یا مانیسمان و لوله درزدار تقسیم می شوند. لوله ها از لحاظ شکل ظاهری، کاربرد، نحوه تولید و خصوصیات با یکدیگر متفاوت هستند. در این مقاله ابتدا به بررسی لوله مانیسمان (Mannesmann pipe) یا همان لوله بدون درز (Seamless Pipe) پرداخته می شود، سپس به تفاوت های آن با لوله های درزدار، کاربردها و مزیت های آن پرداخته می شود.

لوله بدون درز یا لوله مانیسمان همان طور که از نامش پیداست لوله‌ ای است که بر روی سطح خود هیچ گونه خط جوش یا درزی ندارد و به صورت یکپارچه تولید شده است. از آنجایی که مخترع این لوله، برادران مانسمان بودند، بعداً این لوله ها به نام لوله های مانسمان شناخته شدند. در بازار و در عموم گاهاً به اشتباه به جای استفاده ی درست از کلمه ی لوله مانسمان از لوله مانیسمان استفاده می شود. به منظور جلوگیری از به وجود آمدن دوگانگی، در این مقاله از کلمه ی لوله مانیسمان استفاده شده است.

روش تولید لوله مانیسمان بسیار سخت و پیچیده است. برای ساخت لوله بدون درز یا لوله مانیسمان ابتدا بیلت های فلزی داغ را به صورت مقطع لوله ای، شکل دهی می کنند و سپس با ایجاد فشار بر سطح بیرونی، با عبور یک سنبه یا پلاگین باعث ایجاد حفره در داخل آن ها می شوند و به این ترتیب لوله بدون درز تولید می شود. در تولید این لوله ها از بیلت های گرد استفاده می شود زیرا گرد کردن و دایره ای درآوردن بیلت ها نیازمند هزینه و وقت زیاد است. به علت روش تولید پیچیده لوله بدون درز، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کمی برای این لوله وجود دارد. لوله های مانیسمان و بدون درز با قطرها و ضخامت های مختلفی تولید می شوند اما حداکثر قطر قابل تولید برای این لوله ها حداکثر 24 اینچ است. البته لازم به ذکر است بعضی از شرکت با به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته دنیا، قادر به تولید لوله مانیسمان تا قطر 42 اینچ شده اند. لوله های بدون درز وارداتی معمولاً از کشور چین وارد می شوند و لوله های بدون درز داخلی از تولیدکنندگان چون کارخانه اهواز و لوله دقیق کاوه تهیه می شوند.

روند ساخت لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان به علت نداشتن خط جوش و یا خط درز بر روی سطحشان، همچنین کیفیت مواد اولیه و روش تولیدشان مقاومت بالایی در برابر فشار و نیروهای تنشی دارند به همین دلیل در صنایع مختلف، در صورتی که نیاز به تحمل فشار بالا باشد از لوله های مانیسمان استفاده می شود.

با پیشرفت تکنولوژی در حوزه جوشکاری و سمباده زدن درز جوش لوله ها و یا رنگ کردن لوله های درزدار تشخیص لوله های درزدار از لوله های بدون درز سخت تر شده است. برای تشخیص بدون درز بودن لوله یا تشخیص گرید آن ها از تست های ماکروگرافی، متالوگرافی، کشش، خمش، آنالیز شیمیایی، آزمون هیدرواستاتیک و … استفاده می شود.

همان طور که گفته شد لوله های مانیسمان به علت نداشتن خط درز و جوش، روش تولید پیچیده تری نسبت به لوله درزدار دارند و تأمین کنندگان و تولیدکنندگان لوله های مانیسمان را تولید می کنند، همچنین کیفیت مواد اولیه این لوله ها از لوله های درزدار بیشتر است به همین علت قیمت لوله مانیسمان در شرایط یکسان، 20 تا 30 درصد گران تر از لوله های درزدار هستند. البته لازم به ذکر است برند، آلیاژ، کیفیت محصول، قطر و ضخامت در قیمت لوله ها تأثیرگذار است و بسته به تغییر هرکدام از پارامترها، قیمت لوله ها نیز تغییر می کند. لوله های مانیسمان کربن استیل، استنلس استیل، پی وی سی و گالوانیزه بیشترین مصرف در صنعت را دارند.

لوله مانیسمان نباید با تیوب بدون درز اشتباه گرفته شود؛ زیرا بین این دو تفاوت های فاحشی وجود دارد. لوله به استوانه ای توخالی که سیالات در درون آن ها جریان پیدا می کنند، گفته می شود در حالی که تیوب ها به مقاطعی گفته می شود که می توانند اشکال مختلفی مانند گرد، بیضی، مربع و مستطیل را داشته باشند و می توانند در انواع سازه ها به خصوص سازه های تحت فشار مانند بویلر ها و سوپر هیتر ها، سیستم های ابزار دقیق کاربرد داشته باشند.

بیشترین مصرف این لوله ها، لوله های مانیسمان رده 40 و لوله های مانیسمان رده 80 هستند.

کاربرد لوله مانیسمان

لوله بدون درز یا مانیسمان کاربرد های گسترده ای دارد که مهم ترین کاربرد های آن به شرح زیر است:

 • استفاده در انتقال سیالات پر فشار
 • صنایع پتروشیمی، نفت و گاز
 • لوله کشی و تاسیسات کارخانه ها مانند کارخانه های صنایع غذایی و دارویی

معروف ترین برندهای تولیدکننده لوله مانیسمان عبارت اند از:

 • کارخانه کاوه دقیق ایرانیان با عنوان لوله های مانیسمان کاوه
 • کارخانه اهواز با عنوان لوله های مانیسمان اهواز
 • کارخانه های خارج از ایران که معروف ترین لوله مانیسمان واردشده با عنوان لوله های مانیسمان چینی هستند.

مزایا و معایب لوله بدون درز

این سؤال که در هر پروژه باید از کدام یک از لوله درزدار یا لوله بدون درز استفاده شود، سؤالی است که امروزه برای تمام شرکت ها و کارخانه ها مطرح است. برای جواب دادن به این سؤال باید نکات مثبت و منفی دو لوله را در نظر گرفت. برای مطالعه مزایا و معایب لوله های درزدار اینجا را کلیک کنید. لوله مانیسمان نیز عیب ها و مزیت هایی دارند که به شرح زیر است:

 • لوله های بدون درز شکل قابل پیشبینی و دقیق تری دارند.
 • لوله های بدون درز مقاومت بیشتری در برابر فشار و تنش دارند و کیفیت مواد اولیه بهتری نسبت به لوله های درزدار دارند.
 • یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف لوله های بدون درز قیمت بالای آن ها نسبت به لوله های دزردار است.
 • از آن جایی که تولیدکنندگان لوله های مانیسمان محدودتر هستند زمان تولید و تحویل این لوله ها نسبت به لوله های درزدار طولانی تر است.
 • لوله های مانیسمان از ورق و یا کویل ساخته نمی شوند و به روش عبور دادن هوا، سمبه یا پلاتین از درونشان ساخته می شوند به همین دلیل ضخامت دیواره های لوله بدون درز ممکن است در طول لوله متفاوت باشد. تلورانس مورد قبول برای ضخامت دیواره های این لوله ها 12است.

 

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما