شیر توپی

قیمت شیر توپی

BALL VALVE

شیرهای توپی یا بال ولو از یک کره به عنوان بند آور استفاده می کنند که باعث سبک تر و کوچک تر شدنشان نسبت به سایر شیر ها شده است. حجم کم، نصب و تعمیر راحت، مقاومت و دوام بالا، آب بندی خوب و سرعت عملکرد بالا باعث شده تا شیرهای توپی به یکی از پر مصرف ترین شیر های صتعت پتروشیمی تبدیل شوند. شیرهای توپی به 5 دسته ی یک تکه، دو تکه، سه تکه، ورود از بالا و بدنه جوشی تقسیم می شوند. با شرایط و مواد سازنده مشابه شیرهای توپی از سایر شیرها ارزان تر هستند.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش لوله و شیرآلات

شیر توپی سیم

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریبرندجنستحویلواحد فروشقیمت
شیر توپی برنجی سایز "1/4"1/4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "3/8"3/8PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1/2"1/2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "3/4"3/4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1"1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1/4 1"1/4 1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1/2 1"1/2 1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "2"2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "4"4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1/4"1/4PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "3/8"3/8PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1/2"1/2PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "3/4"3/4PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1"1PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1/4 1"1/4 1PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "1/2 1"1/2 1PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "2"2PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی برنجی سایز "4"4PN10CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر توپی استیل

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریبرندجنستحویلواحد فروشقیمت
شیر توپی استیل سایز "1/4"1/4PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "3/8"3/8PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1/2"1/2PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "3/4"3/4PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1"1PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1/4 1"1/4 1PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1/2 1"1/2 1PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "2"2PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "4"4PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "5"5PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "6"6PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "8"8PN16داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1/4"1/4PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "3/8"3/8PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1/2"1/2PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "3/4"3/4PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1"1PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1/4 1"1/4 1PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "1/2 1"1/2 1PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "2"2PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "4"4PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "5"5PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "6"6PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی استیل سایز "8"8PN10داخلیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر توپی فولادی

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریبرندجنستحویلواحد فروشقیمت
شیر توپی فولادی سایز "1/4"1/4PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "3/8"3/8PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1/2"1/2PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "3/4"3/4PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1"1PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1/4 1"1/4 1PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1/2 1"1/2 1PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "2"2PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "4"4PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "5"5PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "6"6PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "8"8PN16داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1/4"1/4PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "3/8"3/8PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1/2"1/2PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "3/4"3/4PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1"1PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1/4 1"1/4 1PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "1/2 1"1/2 1PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "2"2PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "4"4PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "5"5PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "6"6PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر توپی فولادی سایز "8"8PN10داخلیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر توپی چیست و انواع آن کدام است؟

شیر توپی (Ball Valve) یا بال ولو یا شیرگازی یکی از انواع شیرآلات صنعتی است که برای مسدود کردن و تنظیم جریان سیال کاربرد دارد. شیر توپی یک دیسک به شکل کره دارد که از این دیسک جهت باز و بسته کردن جریان سیالات استفاده می شود. شیر توپی از لحاظ استاندارد صنعتی برای پایان خط لوله ها بسیار کاربرد دارد زیرا طراحی شیر توپی به نحوی انجام شده است که بهترین آب بندی و کمترین نشتی را به مدت طولانی انجام می دهد. دلیل نام گذاری شیر توپی به علت توپ درون شیر است که این توپ خود مجرایی برای عبور سیال دارد. این مجرا زمانی که با انتهای شیر به طور کامل تراز شود، جریان سیال می تواند آزادانه از طریق آن عبور کند. زمانی که این مجرا بر دو انتهای شیر عمود باشد، شیر کاملاً مسدود است. در صورتی که این مجرا به صورت دیگری قرار بگیرد جریان نیز به طور جزئی عبور می کند. برای استعلام قیمت شیر توپی یا بال ولو با کارشناس فروش فارس استیل تماس بگیرید.

شیرهای توپی به همراه شیرهای پروانه ای (Butterfly Valves) و شیرهای پلاگ (Plug Valves) جزو خانواده شیرهای ربع گرد یا 4/1 هستند زیرا با چرخاندن 90 درجه اهرم شیر می توان مسیر سیال را باز و بسته کرد. برای تشخیص اینکه شیر باز یا بسته است می توان با مشاهده وضعیت اهرم آن را تشخیص داد. در صورتی که اهرم در راستای لوله و ورودی یا خروجی شیر است، شیر باز است و جریان سیال در حال عبور است اما در صورتی که اهرم عمود بر لوله و شیر باشد، جریان قطع و شیر بسته است. در هر وضعیت دیگری به جز عمود یا موازی بودن اهرم با لوله و شیر، به معنای تعدیل جریان و نیمه باز بودن شیر است. در حالت نیمه باز شیرهای توپی دچار آسیب می شوند.

شیرهای توپی را با معیارهای متفاوت می توان دسته بندی کرد. مهم ترین معیار های دسته بندی شیر توپی عبارت است معیار از لحاظ طراحی (شیر شناور یا Floating، شیر ترنیون یا Trunnion و انسداد و تخلیه یا double block and bleed)، از لحاظ تعداد ورودی (2 طرفه و 3 طرفه)، از لحاظ اندازه مجرا (مجرای کامل یا Full Bore، کاهنده یا Reduced Bore و V شکل)، از لحاظ بدنه (یکپارچه یا بدنه جوشی، دو تیکه، سه تیکه و چند تیکه)، نوع سیت (فلزی یا نرم مانند تفلون) و محل ورودی (ورودی جانبی یا ورودی بالایی).

مزایا و معایب شیر توپی

شیرهای توپی یا بال ولوها همانند سایر تجهیزات و شیرآلات داری معایب و مزایای مختص به خود هستند که به مشتریان گرامی توصیه می شود قبل از خرید، آن را مطالعه کنند تا بتوانند با دیدی وسیع به انتخاب شیر موردنیاز خود بپردازند.

مزیت های شیر توپی عبارت اند از:

  • باز و بسته کردن سریع مسیر جریان با یک حرکت چرخشی ربع گرد یا 90 درجه و بدون نیاز به نیروی گشتاوری بالا
  • داشتن یک ساختار و ساختمان بدنه محکم
  • طراحی بدنه جمع و جور و متراکم در مقایسه با شیر دروازه ای یا گیت ولو
  • شیرهای بدنه جوشی یا یک پارچه به علت نداشتن پیچ و مهره، قابل دفن هستند.
  • علاوه و مقاومت و طول عمر بالا قیمت مقرون به صرفه ای نسبت به سایر شیرها دارند.

عیب های شیر توپی عبارت است از:

  • به دلیل نوع طراحی آن ها برای قطع و وصل کردن جریان، قابلیت تنظیم و کنترل جریان ضعیف دارند (به منظور کنترل و تنظیم جریان سیال، شیرهای گلوب یا Globe Valves مناسب هستند.) از طرفی در صورتی که از این شیرها به منظور کنترل جریان استفاده شود، سیت یا نشیمنگاه به دلیل سرعت و فشار بالای جریان در معرض فرسایش قرار می گیرد و بعد از مدتی موجب نشست شیرها می شود.
  • تمیز کردن شیرهای توپی ورودی از کنار، سخت است.
  • رخ دادن فرآیند خفگی یا Throttling سبب می شود تا سیال با فشار بالا دچار افت فشار شوند.
  • شیرهای توپی برای عبور گازها و بعضی از مایعات بسیار کارآمد هستند. برای عبور مخلوط مایع و جامد نمی توان از شیرهای توپی استفاده کرد زیرا ذرات معلق باقی ‌مانده در حفره های مجاور توپ و سیت (seat) به صورت جامد درآمده باعث نشت شیر می شوند.
  • ممکن است سیال در درون محفظه توپ محبوس شود که در صورت تخلیه نشدن می تواند باعث ترک خوردن بدنه شیر در زمستان شود. به همین منظور یک سوراخ رو روی بدنه است.

کاربرد و جنس شیر توپی

شیرآلات در زندگی روزمره انسان ها نقش بسیار مهمی دارند برای مثال تمام شیرآلات داخل منزل شما از ماشین لباس شویی گرفته تا ظرف شویی داخل خانه شما از شیرها استفاده شده است. حجم کم، نصب و تعمیر راحت، مقاومت و دوام بالا، آب بندی خوب و سرعت عملکرد بالا باعث شده تا شیرهای توپی به یکی از پرمصرف ترین شیرهای صنعت پتروشیمی برای قطع و وصل کردن جریان نفت و گاز تبدیل شوند. علاوه بر آن شیر توپی در مواردی که نیاز به تحمل فشار بالا و دمای بالا تا 480 درجه است، کاربرد دارد. شیرهای توپی معمولاً برای فشارهایی تا 1000 Bar و دماهای تا 400 درجه استفاده می شوند.

بدنه شیرهای توپی معمولاً از جنس کست یا فورج (مونوبلاک یا اسپلیت) است. با شرایط و مواد سازنده مشابه شیرهای توپی از سایر شیرها ارزان تر هستند.

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما