شیر یک طرفه

شیر یک طرفه

Check valve

شیر یک طرفه یا Check Valve، شیر هایی با سرعت واکنش بالا هستند که از برگشت سیال جلوگیری می کنند. بارز ترین مزیت این شیر ها سرعت بالای واکنش آن ها است. این شیرها به صورت خودکار عمل می کنند و نیاز به نیروی محرک یا دستگیره ندارند. شیر های یک طرفه به سه دسته ی Lift Check Valve، Swing Check Valve و Diaphragm Check Valve تقسیم می شوند. رایج ترین جنس مورد استفاده در ساخت این شیرها کربن استیل و استنلس استیل است.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش لوله و شیرآلات

شیر یک طرفه CIM

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریبرندجنستحویلواحد فروشقیمت(ریال)
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/2"1/2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "3/4"3/4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1"1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/4 1"1/4 1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/2 1"1/2 1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "2"2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/2 2"1/2 2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "3"3PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "4"4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/2"1/2PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "3/4"3/4PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1"1PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/4 1"1/4 1PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/2 1"1/2 1PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "2"2PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "1/2 2"1/2 2PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "3"3PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای برنجی سایز "4"4PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر یک طرفه صافی دار CIM

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریبرندتحویلواحد فروشقیمت(ریال)
شیر یک طرفه صافی دار"1 CIM"1PN16CIMانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه صافی دار"2 CIM"2PN16CIMانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر یک طرفه میراب

شیر یک طرفه وگ ایران

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریبرندجنستحویلواحد فروشقیمت(ریال)
شیر یک طرفه ویفری دریچه استیل سایز "8"8PN16وگدریچه استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه استیل سایز "10"10PN16وگدریچه استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه استیل سایز "12"12PN16وگدریچه استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه استیل سایز "14"14PN16وگدریچه استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه استیل سایز "16"16PN16وگدریچه استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه استیل سایز "18"18PN16وگدریچه استیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه برنجی سایز "8"8PN16وگدریچه برنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه برنجی سایز "10"10PN16وگدریچه برنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه برنجی سایز "12"12PN16وگدریچه برنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه برنجی سایز "14"14PN16وگدریچه برنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه برنجی سایز "16"16PN16وگدریچه برنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه ویفری دریچه برنجی سایز "18"18PN16وگدریچه برنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "2"2PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "1/2 2"1/2 2PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "3"3PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "4"4PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "5"5PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "6"6PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "8"8PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "10"10PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "12"12PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "14"14PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه لولائی سایز "16"16PN16وگلولائیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "1/2"1/2PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "3/4"3/4PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "1"1PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "1/4 1"1/4 1PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "1/2 1"1/2 1PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "2"2PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "1/2 2"1/2 2PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "3"3PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "4"4PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "5"5PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "6"6PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "8"8PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "10"10PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "12"12PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "14"14PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه سوپاپی سایز "16"16PN16وگسوپاپیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "2"2PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "1/2 2"1/2 2PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "3"3PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "4"4PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "5"5PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "6"6PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "8"8PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "10"10PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "12"12PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "14"14PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه وزنه ای سایز "16"16PN16وگوزنه ایانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "2"2PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "1/2 2"1/2 2PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "3"3PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "4"4PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "5"5PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "6"6PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "8"8PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "10"10PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "12"12PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "14"14PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنردار سایز "16"16PN16وگفنردارانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر یک طرفه وارداتی

کدنامسایز (اینچ)فشار کاریبرندجنستحویلواحد فروشقیمت(ریال)
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "2 وارداتی"2PN 16وارداتیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "1/2 2 وارداتی"1/2 2PN 16وارداتیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "3 وارداتی"3PN 16وارداتیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "4 وارداتی"4PN 16وارداتیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "5 وارداتی"5PN 16وارداتیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "6 وارداتی"6PN 16وارداتیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "8 وارداتی"8PN 16وارداتیاستیلانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "2 وارداتی"2PN 16وارداتیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "1/2 2 وارداتی"1/2 2PN 16وارداتیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "3 وارداتی"3PN 16وارداتیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "4 وارداتی"4PN 16وارداتیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "5 وارداتی"5PN 16وارداتیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "6 وارداتی"6PN 16وارداتیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز "8 وارداتی"8PN 16وارداتیفولادیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر یک طرفه (Check Valve) چیست؟

شیر یک طرفه (Check Valve) که گاهی به نام چک ولو نیز شناخته می شود، شیرهایی برای جلوگیری از برگشت سیال هستند. بدنه (Body)، بندآور (دیسک)، درپوش (کپ) و سیت (Seat) اساسی ترین و مهم ترین اجزای شیر یک طرفه هستند. عملکرد کنترلی چک ولو به صورت خودکار (به وسیله جریان برگشتی) است یعنی در شیر یک طرفه، جریان برگشتی سیال موجب مسدود شدن حرکت سیال می شود.

انواع شیر یک طرفه (Check Valve)

شیر یک طرفه یا چک ولو بر اساس چگونگی و نحوه حرکت دیسک (Disc) به سه دسته ی Lift Check Valve، Swing Check Valve و Diaphragm Check Valve تقسیم می شوند.

  • Lift Check Valve

در این نوع شیر یک طرفه، حرکت سیال و حرکت دیسک (Disc) هم جهت است. بیشترین کاربرد این شیرها برای انتقال جریان های افقی یا عمودی (جهت جریان رو به بالا)، است. همچنین عموماً از این شیرها برای انتقال جریان آب، گاز، هوا و بخار استفاده می شود. مهم ترین اجزای این شیر بدنه (Body)، دیسک (Disc)، درپوش (کپ) و سیت (Seat) است. زمانی که جریان سیال وارد شیر می شود، دیسک به وسیله وزن خود و کمک نیروی جریان بازگشتی بر روی سیت (Seat) قرارگرفته و موجب بسته شدن جریان می شود. در بعضی از طراحی ها برای بالا بردن سرعت واکنش شیر از یک فنر برای فشار بیشتر بر بندآور استفاده می کنند.

بزرگ ترین مزیت این نوع شیر سرعت پاسخ و واکنش بالا است. برای فهم بیشتر، باید بدانید که مسیری که دیسک در حالت باز تا بسته و بالعکس طی می کند، بسیار کوتاه است و سیال فرصت کمی برای جریان یافتن در مسیر نامطلوب پیدا می کند به همین دلیل این شیرهای یک طرفه سرعت عکس العمل بالایی دارند. شایان ذکر است که یکی از علت های انتخاب یک شیر مناسب، می تواند سرعت واکنش آن باشد.

به منظور آب بندی بهتر از یک راهنما یا Guide در کنار دیسک استفاده می شود. استفاده از راهنما معایبی نیز دارد. در صورتی که سیال رسوب زا یا دارای ذرات معلق باشد احتمال گیر کردن دیسک روی راهنما وجود دارد. همچنین اگر ویسکوزیته یا گرانروی سیال بالا باشد، سرعت واکنش شیر تحت تأثیر قرار می گیرد یا حتی موجب عمل نکردن شیر می شود. گاهی برای رفع این معایب از بندآور توپی استفاده می شود اما شیر با بندآور توپی نیز در صورتی که سیال ویسکوزیته بالایی داشته باشد دچار مشکلاتی که ذکر شد، می شود. با توجه به معایب مطرح شده، بهترین استفاده این نوع شیر یک طرفه برای سیالات غیر ویسکوز و عاری از ذرات معلق است.

  •  Swing Check Valve

مهم ترین جز استفاده شده در این نوع شیر یک طرفه همان دیسک است که به صورت لولایی به سیت (Seat) متصل است و با حرکت آونگ مانند باعث باز و بسته شدن مسیر سیال می شود. حرکت آونگی آن باعث می شود که این شیرها حساسیت کمتری نسبت به ذرات معلق داشته باشند. اساسی ترین مزیت این شیر جهت حرکت بندآور آن به صورت آونگی است.

در مقایسه با شیرهای Lift، شیرهای Swing زمان واکنش بیشتری دارند زیرا زمان حرکت دیسک آن بین باز و بسته شدن بیشتر است. این زمان واکنش در شیرهای سایز بزرگ یا مایع های دارای ویسکوزیته بالا، مسئله ساز می شود که در بعضی موارد برای حل این مشکل راه حل هایی در نظر گرفته شده است به عنوان مثال از فنرهایی به منظور برگشت سریع تر دیسک استفاده می شود یا در بعضی شیرها، دیسک را به دو بخش تقسیم می کنند. یکی دیگر از مزیت های این شیر، افت فشار و اغتشاش کم سیال است. این مزیت باعث می شود تا به طور معمول در سیستم های لوله کشی، از شیر یک طرفه به همراه شیر دروازه ای استفاده می شود.

امروزه هزینه استفاده از این شیرها افزایش یافته است زیرا تولید و تعمیر این نوع شیرهای یک طرفه سخت تر شده است؛ بنابراین از آن ها در شرایطی استفاده می شود که شیرهای عادی جواب گو نباشند.

  • Diaphragm Check Valve

شیرهای یک طرفه Swing و Lift برای انتقال سیالات ویسکوز مناسب نیستند زیرا زمان بسته شدن و سرعت عملکرد پایینی دارند بنابراین در این موارد از شیرهای یک طرفه دیافراگمی استفاده می شود. مهم ترین اجزای این شیرها بدنه درپوش و دیافراگم است. در این شیرها از چند قطعه انعطاف پذیر استفاده می شود که حرکت سیال می تواند آن ها را باز کند.

زمانی که جریان سیال متوقف می شود، دیافراگم به حالت اول خود باز می گردد و باعث مسدود شدن مسیر می شود. زمان واکنش این شیر بسیار پایین است و دچار استهلاک نمی شوند. در این شیرها از یک لایه لاستیکی استفاده شده است. استفاده از این لایه لاستیکی باعث می شود تا فشار قابل تحمل این شیرها محدود باشد و این لایه لاستیکی به دما حساس است برای همین این شیرها را نمی توان برای سیالاتی با دمای بالا استفاده کرد.

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما