فارس استیل » قیمت شیرآلات صنعتی » شیر دروازه ای یا شیر کشویی
گیت ولو قیمت شیر دروازه ای فروش شیر کشویی

شیر دروازه ای یا شیر کشویی

GATE VALVE

شیر دروازه ای یا گیت ولو یا شیر کشویی به دلیل افت فشار کم یکی از متداول ترین و پرکاربرد ترین شیرهای صنعتی است. این شیرها برای قطع و وصل کردن کامل جریان استفاده می شوند. زد. از مشکلات شیرهای دروازه ای می توان به گیر کردن در اثر سرما یا گرما و همچنین از بین رفتن آب بندی و آسیب پذیری بالا اشاره کرد. این شیرها در شرایط یکسان، از شیرهای کروی ارزان تر هستند.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش لوله و شیرآلات

شیر دروازه ای میراب

کدنامسایز (اینچ)استانداردجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت(ریال)
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "2 چدنی میراب PN10"2PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "1/2 2 چدنی میراب PN10"1/2 2PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "3 چدنی میراب PN10"3PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "4 چدنی میراب PN10"4PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "5 چدنی میراب PN10"5PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "6 چدنی میراب PN10"6PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "8 چدنی میراب PN10"8PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "10 چدنی میراب PN10"10PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "12 چدنی میراب PN10"12PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "14 چدنی میراب PN10"14PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "2 چدنی میراب PN16"2PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "1/2 2 چدنی میراب PN16"1/2 2PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "3 چدنی میراب PN16"3PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "4 چدنی میراب PN16"4PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "5 چدنی میراب PN16"5PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "6 چدنی میراب PN16"6PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "8 چدنی میراب PN16"8PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "10 چدنی میراب PN16"10PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "12 چدنی میراب PN16"12PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "14 چدنی میراب PN16"14PN16چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "2 چدنی میراب 16-PN10"216-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "1/2 2 چدنی میراب 16-PN10"1/2 216-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "3 چدنی میراب 16-PN10"316-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "4 چدنی میراب 16-PN10"416-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "5 چدنی میراب 16-PN10"516-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "6 چدنی میراب 16-PN10"616-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "8 چدنی میراب 16-PN10"816-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "10 چدنی میراب 16-PN10"1016-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "12 چدنی میراب 16-PN10"1216-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه فلزی رینگ استیل "14 چدنی میراب 16-PN10"1416-PN10چدنیمیرابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیردروازه ای فاراب

کدنامسایز (اینچ)استانداردجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت
شیر دروازه ای "2 چدنی فاراب PN16"2PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3 چدنی فاراب PN16"3PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "4 چدنی فاراب PN16"4PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "5 چدنی فاراب PN16"5PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "6 چدنی فاراب PN16"6PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "8 چدنی فاراب PN16"8PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "10 چدنی فاراب PN16"10PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "12 چدنی فاراب PN16"12PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "14 چدنی فاراب PN16"14PN16چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "2 چدنی فاراب PN10"2PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 2 چدنی فاراب PN10"1/2 2PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3 چدنی فاراب PN10"3PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "4 چدنی فاراب PN10"4PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "5 چدنی فاراب PN10"5PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "6 چدنی فاراب PN10"6PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "8 چدنی فاراب PN10"8PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "10 چدنی فاراب PN10"10PN10چدنیفارابانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر دروازه ای وگ

کدنامسایز (اینچ)استانداردجنسبرندتحویلواحد فروشقیمت
شیر دروازه ای "1/2 1 وگ PN10"1/2 1PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "2 وگ PN10"2PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 2 وگ PN10"1/2 2PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3 وگ PN10"3PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "4 وگ PN10"4PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "5 وگ PN10"5PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "6 وگ PN10"6PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "8 وگ PN10"8PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "10 وگ PN10"10PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "12 وگ PN10"12PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "14 وگ PN10"14PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "16 وگ PN10"16PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "18 وگ PN10"18PN10چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 1 وگ PN16"1/2 1PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "2 وگ PN16"2PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 2 وگ PN16"1/2 2PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3 وگ PN16"3PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "4 وگ PN16"4PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "5 وگ PN16"5PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "6 وگ PN16"6PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "8 وگ PN16"8PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "10 وگ PN16"10PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "12 وگ PN16"12PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "14 وگ PN16"14PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "16 وگ PN16"16PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "18 وگ PN16"18PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "20 وگ PN16"20PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "1/2 1 وگ PN16"1/2 1PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "2 وگ PN16"2PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "1/2 2 وگ PN16"1/2 2PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "3 وگ PN16"3PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "4 وگ PN16"4PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "5 وگ PN16"5PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "6 وگ PN16"6PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "8 وگ PN16"8PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "10 وگ PN16"10PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای زبانه لاستیکی "12 وگ PN16"12PN16چدنیوگانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

شیر دروازه ای سیم

کدنامسایز (اینچ)استانداردبرندجنستحویلواحد فروشقیمت
شیر دروازه ای "1/4 برنجی PN16"1/4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3/8 برنجی PN16"3/8PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 برنجی PN16"1/2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3/4 برنجی PN16"3/4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1 برنجی PN16"1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/4 1 برنجی PN16"1/4 1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 1 برنجی PN16"1/2 1PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "2 برنجی PN16"2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 2 برنجی PN16"1/2 2PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3 برنجی PN16"3PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "4 برنجی PN16"4PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "5 برنجی PN16"5PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "6 برنجی PN16"6PN16CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/4 برنجی PN20"1/4PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3/8 برنجی PN20"3/8PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 برنجی PN20"1/2PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3/4 برنجی PN20"3/4PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1 برنجی PN20"1PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/4 1 برنجی PN20"1/4 1PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 1 برنجی PN20"1/2 1PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "2 برنجی PN20"2PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "1/2 2 برنجی PN20"1/2 2PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "3 برنجی PN20"3PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "4 برنجی PN20"4PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "5 برنجی PN20"5PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید
شیر دروازه ای "6 برنجی PN20"6PN20CIMبرنجیانبار تهرانتعدادتماس بگیرید

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما