فارس استیل » قیمت لوله های درز دار » قیمت لوله های با جوشکاری الکتریکی
لوله های با جوشکاری الکتریکی

لوله های با جوشکاری الکتریکی

ERW PIPES

لوله های درزدار با جوش کاری مقاومت الکتریکی یک نوع از لوله های درزدار در نظر گرفته می شوند. این لوله ها از ورقه ساخته می شوند. این لوله ها با صاف کردن، برش دادن و جوش دادن لبه ی کویل ها با استفاده از مقاومت الکتریکی ساخته می شوند. در چند سال اخیر پیشرفت تکنولوژی در صنعت جوشکاری، توانسته منجر به جایگزینی لوله های ERW با لوله های بدون درز از لحاظ عمکرد و قیمت گردند.

فارس استیل

کارشناس فروش
بخش لوله و شیرآلات

لوله درز مستقیم تست گاز API

کدنامضخامت (میلی متر)سایز (اینچ)استانداردمحل بارگیریواحد فروشقیمت
لوله درز مخفی سایز "1/2 تست گاز API2.8"1/2تست گاز APIکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3/4 تست گاز API2.9"3/4تست گاز APIکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 تست گاز API2.9"2تست گاز APIکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 تست گاز API3"1تست گاز APIکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 تست گاز API3.3"1تست گاز APIکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 تست گاز API3.6"1/4 1تست گاز APIکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 1 تست گاز API3.7"1/2 1تست گاز APIکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

لوله درز مستقیم تست گاز خانگی

کدنامضخامت (میلی متر)سایز (اینچ)استانداردمحل بارگیریواحد فروشقیمت
لوله درز مخفی سایز "1/2 تست گاز خانگی2.5"1/2تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3/4 تست گاز خانگی2.5"3/4تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 تست گاز خانگی2.8"1تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 تست گاز خانگی2.8"1/4 1تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 تست گاز خانگی3"1/4 1تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 تست گاز خانگی3"1تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 تست گاز خانگی3"2تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 تست گاز خانگی3"1/2 2تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 1 تست گاز خانگی3.5"1/2 1تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 تست گاز خانگی3.5"2تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

لوله درز مستقیم صنعتی

کدنامضخامت(میلی متر)سایز(اینچ)استانداردمحل بارگیریواحد فروشقیمت
لوله درز مخفی سایز "1/2 صنعتی2"1/2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3/4 صنعتی2"3/4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 صنعتی2"1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 1 صنعتی2"1/2 1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 صنعتی2"1/4 1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 صنعتی2"2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 صنعتی2"1/2 2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 صنعتی2"4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 صنعتی2.5"1/2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3/4 صنعتی2.5"3/4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 صنعتی2.5"1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 1 صنعتی2.5"1/2 1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 صنعتی2.5"1/4 1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 صنعتی2.5"2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 صنعتی2.5"1/2 2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3 صنعتی2.5"3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 صنعتی2.5"4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "5 صنعتی2.5"5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "6 صنعتی2.5"6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 صنعتی3"1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 1 صنعتی3"1/2 1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 صنعتی3"1/4 1صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 صنعتی3"2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 صنعتی3"1/2 2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3 صنعتی3"3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 صنعتی3"4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "5 صنعتی3"5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "6 صنعتی3"6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 صنعتی4"2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 صنعتی4"1/2 2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3 صنعتی4"3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 صنعتی4"4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "5 صنعتی4"5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "6 صنعتی4"6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 صنعتی5"1/2 2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3 صنعتی5"3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 صنعتی5"4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "5 صنعتی5"5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "6 صنعتی5"6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 صنعتی6"1/2 2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3 صنعتی6"3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 صنعتی6"4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "5 صنعتی6"5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "6 صنعتی6"6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

لوله درز مستقیم تست آب

کدنامضخامت(میلی متر)سایز(اینچ)استانداردمحل بارگیریواحد فروشقیمت
لوله درز مخفی سایز "1/2 تست آب2"1/2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3/4 تست آب2"3/4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 تست آب2"1تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 تست آب2.5"1/2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3/4 تست آب2.5"3/4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 تست آب2.5"1تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 1 تست آب2.5"1/2 1تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 تست آب2.5"1/4 1تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 تست آب2.5"2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 تست آب2.5"1/2 2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1 تست آب3"1تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 1 تست آب3"1/2 1تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/4 1 تست آب3"1/4 1تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 تست آب3"2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 تست آب3"1/2 2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3 تست آب3"3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 تست آب3"4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "5 تست آب3"5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "2 تست آب4"2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "1/2 2 تست آب4"1/2 2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "3 تست آب4"3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "4 تست آب4"4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درز مخفی سایز "5 تست آب4"5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

مراحل درخواست سفارش

 می توانید با توجه لیست خرید خود، با کارشناسان فروش فارس استیل تماس گرفته و مطابق آخرین قیمت بازار، قیمت تجهیزات مورد نیاز خود را بگیرید. سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید. دریافت فاکتور رسمی و بازرسی محصول جز خدمات اصلی شرکت فارس استیل محسوب می شود. در نهایت سفارش خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

برخی از مشتریان ما